officialpsy  

PSY Official YouTube Channel

채널정보

  • 유튜브 활동 기간 : 9년 5개월 26일  유튜브채널로가기
  • 쟝르 : 아티스트/아이들 음악 댄스 노래
  • 주제별 채널 :
구독자수
1350만0
조회수
75억0천0백만여
동영상수
90 Videos
PSY - GENTLEMAN M/V

PSY - 'I LUV IT' M/V @ https://youtu.be/Xvjnoagk6GU PSY -...

PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V

PSY - ‘I LUV IT’ M/V @ https://youtu.be/Xvjnoagk6GU PSY -...